REGULAMIN DLA KLIENTÓW

SPECJALISTYCZNEJ   PORADNI

PSYCHOLOGICZNO  PEDAGOGICZNEJ

,,Miriada”

w Bytomiu

 

 1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00.
 2. Klient może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 32 787 70 60728 309 492 lub osobiście w Poradni – codziennie, w godzinach pracy Poradni. Terminy spotkań Klienta ze Specjalistami są ustalane według grafiku pracy Specjalistów.
 3. Każdy rodzaj terapii jest wykonywany przez wykwalifikowanych Specjalistów. Terapia/spotkanie/badanie trwa: od 30 do 60 minut w zależności od terapii. Czas usługi jest ustalany wcześniej z Klientem.
 4. Klient ma prawo do otrzymania pomocy zgodnie z najnowszą wiedzą i umiejętnościami Specjalistów.
 5. Klient ma prawo do ochrony dóbr osobistych, tajemnicy badań i terapii.
 6. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i odpłatne.
 7. Klient lub jego reprezentant zobowiązany jest uiścić opłatę za usługę Poradni z góry (zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie internetowej lub w Poradni). W przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę Poradnia może odmówić wykonania usługi.
 8. Każda wizyta Klienta jest potwierdzana przez Pracownika sekretariatu Poradni, na 24 godziny przed planowanym terminem spotkania.
 9. Jeżeli Klient nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Poradni, z co najmniej 24-ro godzinnym wyprzedzeniem, wówczas rezygnacja usługi odbywa się bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta.
 10. W przypadku spóźnienia się Klienta na spotkanie ze Specjalistą, skraca się ono o czas spóźnienia Klienta, bez wpływu na cenę usługi.
 11. Osoba korzystająca z usług Poradni, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Poradni z Rodzicem/ Opiekunem prawnym.
 12. Rodzice/ Opiekunowie prawni mogę uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi.
 13. Uprasza się Klientów o zachowanie ciszy podczas przebywania w Poradni. Hałas jest istotnym, negatywnym czynnikiem wpływającym na przebieg badania.
 14. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom. Decyzje o odmowie lub zaprzestaniu podejmuje Dyrektor Poradni.
 15. Klient zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód, pokrywa ich koszty.