Terapia logopedyczna to wszystkie specyficzne i zamierzone oddziaływania, które są ukierunkowane na usunięcie wszelkich trudności w porozumiewaniu się. Logopeda obejmuje swoją pracą terapeutyczną takie działania, jak:

 • - usuwanie zaburzeń mowy
 • - przywracanie mowy w przypadku jej utraty
 • - nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 • - wyrównanie opóźnienia rozwoju mowy
 • - wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Logopeda po przeprowadzeniu diagnozy opra­co­wuje indy­wi­du­al­ny pro­gramu tera­pii. Zaję­cia pro­wa­dzi w for­mie zabawy i ćwiczeń.  Podczas pracy terapeuta wyko­rzy­stu­je naj­no­wo­cze­śniej­sze pomoce, gry dydak­tyczne i pro­gramy kom­pu­te­rowe, dzięki czemu zaję­cia te są inte­re­su­jące dla dzieci.

W naszej Poradni pomoc mogą uzyskać również osoby dorosłe, które chcą być przygotowane do wykonywania zawodu aktora, dziennikarza, polityka, prezentera. Na pomoc logopedy mogą liczyć osoby dorosłe z afazją, u których doszło do uszkodzenia mózgu. Logopeda pracuje nad:

 • - jakością wypowiedzi pacjenta
 • - ponowną naukę mówienia lub komunikacji.

Ćwiczenia obejmują:

 • - procesy myślowe związane z rozumieniem i wykonywaniem poleceń
 • - poszerzaniem zasobu słownictwa.

Terapia logopedyczna swoim zasięgiem obejmuje sfery związane:

 • -  z oddychaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem
 • - ze wzmacnianiem mięśni narządów artykulacyjnych czy grafomotorycznych.